Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ (1916-1917)                                                                                                      26 Ὀκτωβρίου 2011, Παλαιὰ Βουλή

   Δημήτρη Μιχαλόπουλου
  
Δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὸ τί ἔγινε τὸ 1940, ἐὰν δὲν γνωρίσουμε τὰ γεγονότα τῶν ἐτῶν 1916-1917. Ἡ βάση, πράγματι, τοῦ πολιτεύματος τῆς 4ης Αὐγούστου ἦταν οἱ Ἐπίστρατοι τοῦ Α΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Αὐτοὺς τοὺς Ἐπίστρατους τοὺς σκέφτηκε, τοὺς ὀργάνωσε, τοὺς ἐμψύχωσε καὶ τοὺς ὁδήγησε στὴ μάχη ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς. Αὐτοί, οἱ Ἐπίστρατοι, ἦταν τὸ πρῶτο καί, ὁπωσδήποτε, ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερα δημιουργήματά του. Ἀξίζει λοιπὸν νὰ δοῦμε –συντόμως ἐννοεῖται- τὴν ἱστορία τους.
* * *
Oἱ Σύλλογοι τῶν Ἐπιστράτων –δηλαδὴ τῶν ἐφέδρων κυρίως ὑπαξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν, ὅπως θὰ λέγαμε σήμερα- προσπάθησαν κατὰ τὰ ἔτη 1916-1917 νὰ κάνουνε μία πραγματικὴ κοινωνικὴ ἐπανάσταση. Γενικῶς, ὑπερασπίζονταν τὸ δικαίωμα τῆς Ἑλλάδας νὰ παραμείνει οὐδέτερη κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε διαφορετικά: Ὑπερασπίζονταν τὴν ἐλευθερία τῆς χώρας μας, τὸ δικαίωμά της νὰ καθορίζει αὐτὴ καὶ ὄχι οἱ ξένοι τὴν ἐξωτερική της πολιτική. Παρουσίαζαν ἀκόμη τὰ ἑξῆς ἐπιμέρους –καὶ ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέροντα- πολιτικὰ γνωρίσματα:
            
           1. Στρέφονταν κατὰ τῆς πλουτοκρατίας καὶ τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πολιτική της ἔκφραση.
          2. Συσπειρώνονταν γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Βασιλιᾶ Κωνσταντίνου. Αὐτὸ ὅμως γινόταν ὄχι τόσο ἀπό προσήλωση στὸν θεσμὸ τῆς βασιλείας ὅσο λόγω  τῆς αἴγλης πού, ἐξαιτίας τῶν πολεμικῶν κατορθωμάτων μὰ  καὶ τοῦ χαρακτήρα του, περιέβαλλε τὸν βασιλιὰ Κωνσταντῖνο.

          3. Ἀποτελοῦνταν ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι, λόγω τῆς ἐργασίας τους, συνδέονται στενὰ μὲ τὸν τόπο καί, εὐρύτερα, μὲ τὴ  χώρα. Ἀνθρώπους δηλαδὴ ποὺ ἀσκοῦσαν ἐπαγγέλματα «ἥσυχα καὶ ἔντιμα» - ὅ,τι δηλαδὴ παραδοσιακῶς περιγραφόταν στὴ χώρα μας ὡς ἐργαζόμενος καὶ φιλήσυχος λαός.
            4. Δὲν –καὶ τὸ τονίζω αὐτὸ τὸ δὲν- ἐπιδίωκαν τὴν ἐδαφικὴ ἐπέκταση τοῦ ἐθνικοῦ Κράτους. Αὐτὸς ἦταν καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους στρέφονταν κατὰ τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου, ποὺ ἤθελε τότε τὴν ἀνάμιξη τῆς χώρας μας στὸν Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, στὸ πλευρὸ τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς.
       5. Ἔδειξαν, σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἐχθρότητα κατὰ τῶν Κρητῶν καὶ τῶν Μικρασιατῶν - ἔστω καὶ ἐὰν ὁρισμένες ἀπὸ τὶς σχετικὲς μὲ τὴν ἐχθρότητα αὐτὴ μαρτυρίες πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὑπερβολικές. Ἡ κατὰ τῶν Κρητῶν ἐχθρότητα πήγαζε ἀπὸ παλαιὰ πρὸς αὐτοὺς δυσπιστία, ποὺ ὀφειλόταν σὲ γνώμη εὐρέως διαδεδομένη κυρίως στὴν Πελοπόννησο, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία περίπου τὸ μισὸ τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κρήτης εἶχε δεσμοὺς συγγένειας μὲ τοὺς ἐκεῖ γεννημένους Μουσουλμάνους. Τοὺς Μικρασιάτες, παράλληλα, περιέβαλλε ἡ ὑποψία πὼς ἐπιδίωκαν –γιὰ  λόγους προσωπικοῦ συμφέροντος- τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Ἑλλάδας στὴν παγκόσμια σύρραξη.

            Οἱ Ἐπίστρατοι, Κυρίες καὶ Κύριοι, ὀργανώθηκαν, ὅπως εἴπαμε, ἀπὸ τὸν Μεταξᾶ. Καὶ ἐπειδὴ σὲ πολὺ κόσμο φαίνεται τελείως παράλογο -ἐνῶ, στὴν οὐσία, εἶναι ἀπολύτως φυσικὸ- νὰ παλεύει κάποιος γιὰ τὴν Ἐλευθερία μὲ αὐταρχικὴ ἰδεολογικὴ πανοπλία, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς διαβάσω ἐδῶ ἕνα βραχὺ κομμάτι ἀπὸ τὶς σκέψεις τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ σχετικῶς μὲ τὸ βαθύτερο νόημα τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας:
: Ἂν  ἐξετάσουμε καλὰ καλὰ τί θὰ πῆ Δημοκρατία στὴν Ἀμερική, τὴν Ἀγγλία καὶ τὴ Γαλλία, βρίσκουμε ὅτι πρόκειται περὶ τοῦ Φιλελευθερισμοῦ, δηλ. τοῦ κοινοβουλευτικοῦ λιμπεραλισμοῦ. Αὐτὴ λοιπὸν ἡ φιλελεύθερη, ἡ κοινοβουλευτικὴ  Δημοκρατία -ἡ Democracy-  εἶναι τὸ παιδὶ τοῦ Καπιταλισμοῦ. Εἶναι τὸ ὄργανο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Καπιταλισμὸς κυριαρχεῖ ἐπάνω στὴ λαϊκὴ μᾶζα. Εἶναι τὸ ὄργανο μὲ τὸ ὁποῖο κατορθώνει ὁ Καπιταλισμὸς νὰ παριστάνη τὴ θέλησί του ὡς τὴ λαϊκὴ θέλησι. Καὶ συνεχίζει ὁ Μεταξᾶς: Αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς Δημοκρατίας χρειάζεται ἐκλογὲς καθολικῆς μυστικῆς ψηφοφορίας, ἄρα ὠργανωμένα κόμματα καὶ συνεπῶςπάρα πολλὰ χρήματα. Χρειάζεται  ἐφημερίδες,  δηλαδὴ καὶ πάλι πάρα πολλὰ χρήματα. Χρειάζεται ἐκλογικὴ ὀργάνωσι καὶ ἐκλογικοὺς ἀγῶνες, ἄρα καὶ πάλι πάρα πολλὰ χρήματα. Καὶ τόσα ἄλλα ποὺ ἀπαιτοῦν λεφτά. Ἑπομένως μόνον οἱ πλουτοκράτες ἢ τὰ ὄργανά τους μποροῦν νὰ κάνουν τέτοιους ἀγῶνες. Ἄνθρωποι ἢ καὶ ὁμάδες ἀνθρώπων χωρὶς χρήματα, ὅσο μεγάλα καὶ ἂν εἶναι τὰ ἰδανικὰ ποὺ ὑπερασπίζονται, εἶναι προωρισμένοι νὰ χάσουν. Ὅταν μάλιστα ἔχη κανεὶς τὶς ἐφημερίδες, τότε διαμορφώνει καὶ τὴν Κοινὴ Γνώμη ἀκριβῶς ὅπως αὐτὸς  θέλει. Καὶ ἂν ἀκόμη ὑπερασπίζεται πράγματα ποὺ γυμνὰ θὰ τὰ ἀπεστρέφετο ὁ λαός, τὰ σκεπάζει μὲ τέτοια δημοσιογραφικὰ ψεύδη, ὥστε νὰ τὰ καταπίνη ὁ λαός. Ἢ καὶ ἂν δὲν τὰ καταπίνη, βάζει τὶς ἐφημερίδες να γράφουν πὼς τὰ κατάπιε.  Καὶ τότε ὁ καθένας πιστεύει ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι τὰ κατάπιαν. Καὶ ὑποτάσσεται καὶ αὐτός. Καὶ κατέληξε ὁ Μεταξᾶς: Λοιπὸν ἡ Δημοκρατία εἶναι τὸ μονογενὲς καὶ γνήσιον παιδὶ τοῦ Καπιταλισμοῦ καὶ τὸ ὄργανό του ποὺ ἐπιβάλλει τὴ θέλησί του κάνοντάς τηνε νὰ φαίνεται ὡς ἡ λαϊκὴ θέλησι.
Λές, μὲ λίγα λόγια, καὶ ὁ Μεταξᾶς ζοῦσε  σήμερα, στὴν ἐποχὴ τοῦ Δ. Ν. Τ. Καὶ ἐπειδὴ μιλᾶμε γιὰ Δ. Ν. Τ., θὰ κάνω μιὰ παρέκβαση καὶ θὰ σᾶς ζητήσω νὰ συγκρίνετε αὐτὲς τὶς ἰδέες τοῦ Μεταξᾶ, δηλαδὴ τῆς Δεξιᾶς, μὲ τὶς ἀνάλογες ἀπόψεις τοῦ Λένιν, δηλαδὴ μαρξιστικῆς ἀριστερᾶς.
Λοιπόν, Κυρίες καὶ Κύριοι, τὸ πρόγραμμα τοῦ  Λένιν καί, γενικῶς τῶν Μπολσεβίκων βέβαια σήμαινε: α) ἐκμηδένιση τῶν μεσαίων κοινωνικῶν στρωμάτων· β) ἐπιβολή, στὴν κοινωνία,  τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς καὶ γ)  ἡ μαζικὴ παραχώρηση σὲ ὅλους πολιτικῶν δικαιωμάτων.  Αὐτὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιτευχθοῦν μόνο μέσω τῆς ἐγκαθίδρυσης δικτατορικοῦ καθεστῶτος ποὺ -ἀνενδοίαστα- θὰ ἐξαπέλυε μαζικὴ τρομοκρατία. Ὅ,τι δηλαδὴ γίνεται ἀκριβῶς σήμερα στὴ δική μας χώρα, τὴν Ἑλλάδα. Καὶ γιὰ νὰ γίνω ἀκόμα πιὸ πειστικὸς σᾶς διαβάζω ἐδῶ τὴν ἄποψη τοῦ Λένιν γιὰ τὰ μεγάλα τραπεζικὰ συγκροτήματα: «...Χωρὶς τὶς μεγάλες τράπεζες ὁ σοσιαλισμὸς θὰ ἦταν ἀνέφικτος. Οἱ μεγάλες τράπεζες [πράγματι] ἀποτελοῦν τὴν ‘κρατικὴ μηχανὴ’ ποὺ ἐμεῖς χρειαζόμαστε γιὰ νὰ πραγματώσουμε τὸν σοσιαλισμὸ καὶ ποὺ ὁ καπιταλισμὸς μᾶς τὴ δίνει ἕτοιμη». Ἐὰν τώρα συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουνε ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουνε πὼς ὁ Μαρξισμὸς/Κομμουνισμὸς κ.λπ. εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Καπιταλισμοῦ, ἐγὼ τί ἄλλο νὰ πῶ;
Νά γιατί ὁ Λένιν, γενικῶς οἱ Μπολσεβίκοι καὶ γενικότερα οἱ σοσιαλιστὲς/δημοκράτες κ.λπ., κ.λπ. –σὲ σταθερὴ ἀντίθεση μὲ τὴν πραγματικὴ Δεξιὰ- πάντοτε ἔχουν χρήματα.

*  *  *
Ἄς ξαναγυρίσουμε ὅμως στοὺς Συλλόγους τῶν Ἐπιστράτων, πού, γιὰ πρώτη φορά, ὀργανώθηκαν τὸ 1916. Συνοπτικὴ ἀποτίμηση τῆς  δράσης τους, ποὺ ἔγινε ἀπὸ ἐχθρό τους, παραμένει, χάρη στὴ βραχυλογία της, ἰδιαιτέρως εὔγλωττη: ... Εἶναι ἀκριβὲς νὰ ἀναφερθῇ ὅτι οἱ σύλλογοι τῶν ἐπιστράτων ἐξήσκησαν κολοσσιαίαν ἐπιρροὴν ἐπὶ τῆς ἐν γένει πολιτικῆς τοῦ τόπου μας. Ἀποτελοῦν ὄχι πλέον ὀλιγαρχικὴν ἀλλ’ εὐρυτέραν λαϊκὴν ἀπάντησιν εἰς τὴν πολιτικὴν τοῦ Βενιζέλου καὶ τῶν ὀπαδῶν του...
            Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι. Καὶ ἐδῶ θὰ σᾶς διαβάσω κομμάτι ἀπὸ τὶς ἀναμνήσεις Γάλλου διπλωμάτη ποὺ ὑπηρέτησε στὴν Ἀθήνα κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1930: «Ἡ ἀθηναϊκὴ κοινωνία χωρίζεται σὲ βενιζελικοὺς καὶ ἀντιβενιζελικούς· καὶ εἶναι εὔκολο νὰ τοὺς ξεχωρίσει κανείς: Οἱ βενιζελικοὶ εἶναι κομψὰ ντυμένοι, ἐπειδὴ εἶναι πλούσιοι· οἱ βασιλόφρονες κακοντυμένοι, γιατὶ εἶναι φτωχοί». Καὶ εἶναι λάθος νὰ πιστέψει κανεὶς πὼς ὅ,τι ἐξακολουθοῦσε νὰ γίνεται στὴ δεκαετία τοῦ 1930 δὲν γινότανε ἤδη κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τῆς δεκατίας τοῦ 1910. Οἰκογένειες καὶ Πελοποννησίων ἀκόμα χωρίζονταν πολιτικῶς μὲ βάση τὴν οἰκονομική τους ἐπιφάνεια: οἱ εὔποροι τάσσονταν μὲ τὸν Βενιζέλο, ἐνῶ οἱ περιορισμένων οἰκονομικῶν δυνατοτήτων μὲ τὸν βασιλιά. Χαρακτηριστικὴ περίπτωση ἦταν ὁ πατέρας τῆς μητέρας μου,  Ἀγγελῆς Χριστόπουλος, καὶ ὁ ἀδελφός του, Ἠλίας, ποὺ κατάγονταν  ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία καὶ ζούσανε  στὸν Πειραιά. Ὁ Ἠλίας, πλούσιος ἔμπορος ὑφασμάτων, ἤτανε  φιλελεύθερος· ὁ δεύτερος, μπακάλης, ὀπαδὸς τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου.
            Μὲ λίγα λόγια, ἡ πραγματικότητα σαφῶς διαψεύδει, ἀφενός, αὐτὰ ποὺ ὑποστηρίζουνε οἱ φιλελεύθεροι, νεοφιλελεύθεροι – καὶ Μαρξιστὲς μαζί, ἐνῶ πλήρως ἐπαληθεύει τὸν Μεταξᾶ. Οἱ καπιταλιστὲς/πλουτοκράτες ἤτανε μὲ τὸν Βενιζέλο καὶ οἱ μικρομεσαῖοι - ὅπως θὰ λέγαμε σήμερα- μὲ τὸν βασιλιὰ καὶ τὸν Μεταξᾶ.
            Ἄς ξαναγυρίσουμε ὅμως στὴ ροὴ τῶν ἱστορικῶν γεγονότων.
Περὶ τὰ τέλη τοῦ 1916, οἱ Γάλλοι, ποὺ ὑποστηρίζονταν ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους καὶ μὲ τὸ στανιὸ ἐπιδίωκαν νὰ βάλουνε τὴν Ἑλλάδα στὸν Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ἁρπάξανε τριάντα ἑλληνικὰ πολεμικὰ σκάφη – καὶ οὐσιαστικῶς τὰ κατέστρεψαν. Οἱ Ἐπίστρατοι δὲν μπόρεσαν νὰ καταλάβουνε τὸ γιατί ὁ βασιλιὰς δὲν ἀντέδρασε– καὶ ἀλλάξανε ὡς ἑξῆς τὸ περίφημο τραγούδι τους, Τοῦ Ἀετοῦ ὁ γυιός:Ἀντὶ νὰ λένε Ὁ βασιλιάς μας πάλι θὰ πάρη τὸ σπαθὶ/νὰ σφάξη Ἀγγλογάλλους καὶ βενιζελικοὺς μαζί, τώρα τραγουδοῦσαν: Τοῦ ναύτη τὰ κανόνια δὲν παίρνουνε φωτιά, γιατὶ ὁ Κωνσταντῖνος κρατάει τὰ κλειδιά. Εἴχανε πάρει ὅμως τὴν ἀπόφαση μόνοι τους νὰ πολεμήσουνε. Ἔτσι, ὅταν ὅμως στρατιωτικὲς δυνάμεις τῶν Ἀγγλογάλλων ἀποπειράθηκαν, στὶς 18 καὶ 19  Νοεμβρίου 1916, νὰ καταλάβουνε τὴν Ἀθήνα, οἱ Ἐπίστρατοι ξεσηκώθηκαν καὶ πετάξανε τοὺς Συμμάχους στὴ θάλασσα. Ἦταν τὰ περίφημα Νοεμβριανά, ἡ μοναδικὴ περίπτωση στὴ Σύγχρονη Ἱστορία τοῦ τόπου μας ποὺ ὁ Λαός, συσπειρωμένος γύρω ἀπὸ τὴ φυσική του ἡγεσία, κατόρθωσε νὰ ἀποτινάξει τὴν ξενικὴ ἐπιβολή. Ὀρθῶς, κατὰ συνέπεια, τὸ γεγονὸς γενικῶς χαιρετίστηκε  ὡς νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ Λαοῦ σὲ βάρος τῶν «Μεγάλων Δυνάμεων». Τώρα, ὅμως, ὁ Βασιλιὰς Κωνσταντῖνος ἔπρεπε νὰ διαβεῖ τὸν Ρουβίκωνα, διότι ἤτανε πιὰ σαφὲς ὅτι οἱ Ἀγγλογάλλοι θὰ ἄρχιζαν τρίτο γύρο ἐναντίον του – μὲ σκοπὸ τὴν ἐκθρόνισή του.
*  *  *

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1917 λοιπόν, ἁρπάζοντας οἱ δημοκρατικὲς Δυνάμεις τὴν εὐκαιρία ποὺ τοὺς ἔδινε ἡ ἀνατροπὴ τοῦ Τσάρου στὴ Ρωσία ἐπανῆλθαν ἐπὶ τοῦ ζητήματος καὶ ζητήσανε καὶ πάλι ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ βασιλιὰς ζήτησε τὴ συμβουλὴ τοῦ Μεταξᾶ. Καὶ ὁ Μεταξᾶς τοῦ πρότεινε νὰ κάνει ὅτι ἐπέβαλε ἡ λογική: Νὰ ἀποσυρθεῖ, δηλαδή, στὴν Πελοπόννησο καὶ ἐκεῖ, ἐν μέσῳ τοῦ στρατοῦ του καὶ λαοῦ ἀπολύτως πιστοῦ ἀποτελεσματικῶς νὰ ἀντισταθεῖ στὶς πιέσεις  τῶν Ἀγγλογάλλων.
Ὁ Κωνσταντῖνος, γιὰ λόγους δυναστικούς (ἤθελε νὰ σώσει τὸν θρόνο του γιὰ τὰ παιδιά του) δὲν τὸν ἄκουσε. Ἔφυγε, λοιπόν, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸν Ἰούνιο τοῦ 1917, παρὰ τὴ θλίψη ποὺ ἡ ἀναχώρησή του προκάλεσε στὸν Ἑλληνικὸ Λαό, καὶ πῆγε στὴν Ἑλβετία, ὅπου παρέμεινε μέχρι τὰ  τὰ τέλη τοῦ 1920. Στὸ μεταξύ, εἶχε ἤδη  ὁρκιστεῖ βασιλιὰς ὁ γυιός του Ἀλέξανδρος, ἐνῶ παράλληλα ὁ Γάλλος στρατηγὸς  Regnault εἶχε ἐγκατασταθεῖ  στὸ Δημαρχεῖο τοῦ Πειραιᾶ.
Γιατί στὸν Πειραιᾶ; Διότι ἐκεῖ ἦτανε, γιὰ τοὺς Ἀγγλογάλλους, τὸ μεγάλο πρόβλημα : Ὁ Πειραιάς ἤτανε τότε ἡ μεγάλη βιομηχανικὴ πόλη τῆς χώρας μας καὶ οἱ Ἕλληνες ἐργάτες  ζοῦσαν κυρίως  στὸν Πειραιᾶ. Ξέρουμε σήμερα ὅτι ἐκεῖ, κατὰ τὰ ἔτη 1916-1917 ἤτανε  10.500 ἐργάτες ἕτοιμοι νὰ πολεμήσουνε γιὰ τὸν Βασιλιὰ Κωνσταντῖνο. Εἶχαν ὀργανωθεῖ  ἀπὸ τὸν Ἰ. Μεταξᾶ καὶ ἤτανε στελεχωμένοι μὲ ἀξιωματικοὺς καὶ ὑπαξιωματικοὺς τοῦ τακτικοῦ Στρατοῦ. Ὁ  Regnault ἀπαγόρευσε γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα τὴ μετάβαση στρατιωτικῶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὸν Πειραιά,  ἀπομόνωσε τοὺς ἐργάτες καί, ἀκόμα, διακήρυξε πώς, ἔστω καὶ μιὰ σταγόνα γαλλικοῦ αἵματος ἐὰν χυνόταν, τὰ σὲ βάρος τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Πειραιᾶ ἀντίποινα θὰ ἤτανε «τρομερά». Ἔτσι, ὁ Πειραιὰς ἀρχικὰ καὶ ἀμέσως μετὰ ἡ Ἀθήνα ὑπέκυψαν· ὁ Λαὸς δὲν ἔμελλε νὰ ξανασηκώσει κεφάλι παρὰ κατὰ τὶς  ἐκλογὲς τῆς 1ης Νοεμβρίου 1920.
Τώρα θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ἀκόμη μία παρέκβαση. Στὴν Ἑλλάδα, ὅπως γνωρίζετε, κυριαρχεῖ ὁ Μαρξισμός. Καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο τώρα ἀλλὰ ἐδῶ καὶ πάρα πολλὲς δεκαετίες -  ἀκόμα καὶ στὰ χρόνια 1967-1974, ὁπότε ὑπῆρχε τὸ στρατιωτικὸ καθεστώς. Τί λένε τώρα οἱ -ἐξυπακούεται πάμπλουτοι, μὲ λεφτὰ στὴν Ἑλβετία κ.λπ. – Μαρξιστές; Λένε ὅτι, ἀφοῦ οἱ Ἐπίστρατοι καὶ ὁ Μεταξᾶς εἶχαν τοὺς ἐργάτες μαζί τους ἤτανε βέβαια τὸ κίνημα τῶν Ἐπιστράτων Φασισμὸς ἀλλὰ Φασισμὸς ἀνολοκλήρωτος, ἀτελής. Διότι –θαυμάστε συλλογισμό, ὁ ὁποῖος διατυπώνεται μάλιστα ἀπὸ ἕδρες τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν- τί σόι Φασισμὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν χτυπάει τοὺς ἐργάτες;
 Ἔτσι βρίσκομαι καὶ ἐγὼ στὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς πῶ δυὸ κουβέντες ἐδῶ γιὰ τὸ μεγάλο θέμα τοῦ Φασισμοῦ. Ὁ Μεταξᾶς, Κυρίες καὶ Κύριοι, θεωρήθηκε  φασιστὴς καὶ φασιστὲς ὀρθῶς θεωρήθηκαν φασιστὲς οἱ Ἐπίστρατοι τῶν ἐτῶν 1916-1917. Καὶ μάλιστα, ὄχι μόνον ἤτανε φασιστὲς ἀλλὰ ὑπῆρξαν καὶ ἰδεώδης μορφὴ τοῦ Φασισμοῦ. Φασισμός, πράγματι, ὅπως δείχνει καὶ ἡ ἴδια ἡ λέξη, ποὺ ἐτυμολογικῶς συγγενεύει μὲ τὴ λέξη φασκιά, τὴν ὁποία σίγουρα θυμοῦνται οἱ πιὸ παλιοί (νὰ φασκιώσουμε τὸ μωρό, γιὰ νὰ δέση τὸ κορμάκι του) σημαίνει πολιτικὸ σύστημα ποὺ βασίζεται στὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη, στὴν κοινωνικὴ συνοχή.
Αὐτὴν τὴν κοινωνικὴ συνοχή, ἀκριβῶς, ἐπιζητοῦσαν τότε ὁ Μεταξᾶς καὶ οἱ Ἐπίστρατοι. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς βαθύπλουτους κομπραδόρους καὶ χρυσοκάνθαρους τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπως π.χ. ὁ περιβόητος Ἐμμανουὴλ Μπενάκης, ποὺ θυμόντουσαν τὴν Ἑλλάδα, μόνο ὅταν τρώγανε ἐλιὲς, σταφίδες καὶ μαστίχα Χίου, καὶ οἱ ὁποῖοι ἐμμανῶς ὑποστήριζαν τὸν Βενιζέλο, οἱ Ἐπίστρατοι ἦταν γέννημα-θρέμμα τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς. Αὐτὴν τὴ γῆ, μάλιστα, συνέχιζαν νὰ ποτίζουν μὲ τὸν ἱδρώτα τους, νὰ καλλιεργοῦν μὲ τὰ χέρια τους καὶ νὰ ὑπερασπίζονται δίνοντας καὶ τὸ αἷμα τους ἀκόμα. Κανένα δὲν ἐπιβουλεύονταν, ἀπολύτως κανένα δὲν ἀπειλούσανε. Ἕνα καὶ μόνο ζητούσανε - ὅ,τι ζήτησαν καὶ οἱ παποῦδες μας ποὺ κάνανε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21: Ἐλευθερία γιὰ τὴν Πατρίδα τους καὶ τὴν Οἰκογένειά τους. Γιὰ αὐτὸ καὶ συσπειρώθηκαν γύρω ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Κωνσταντῖνο, τὸν Κουμπάρο τους, ὅπως προσφυῶς τὸν ἀποκαλοῦσαν, γιατὶ ἦταν βασιλιὰς λαϊκός, ζυμωμένος μὲ τὸν Στρατό του καὶ ἀναπόσπαστα συνδεδεμένος μὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γῆ. Ἐὰν λοιπὸν δεχτεῖ κανεὶς τὸν συλλογισμὸ αὐτῶν τῶν βαθύπλουτων μαρξιστῶν, τότε ναί, οἱ Ἐπίστρατοι τοῦ Μεταξᾶ ὑπήρξανε Φασισμὸς - ἀλλὰ Φασισμὸς ὄχι ἀτελὴς μὰ τέλειος, ἰδανικὸς – τέτοιος ποὺ ποτὲ πιὰ δὲν ξαναφάνηκε στὴν Εὐρώπη. 

* * *
Εἶναι ἀδύνατον νὰ φαντασθῇς πόσον ὁ κόσμος εἶναι τσακισμένος ἐδῶ. Παρ’ὅλον τὸν ἐνθουσιασμόν, τὰ πρόσωπα εἶναι ὠχρά, φοβισμένα, ἀνήσυχα. Τὸ τί ὑπέφεραν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀνεκδιήγητον... Αὐτὰ ἔγραφε ὁ Μεταξᾶς στὴ γυναίκα του στὶς 11 Νοεμβρίου 1920, λίγο μετά, δηλαδή, τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὴν ἐξορία. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι λίγο-πολὺ γνωστά· ἐκεῖνο  ὅμως πού, γενικῶς, παραμένει ἄγνωστο εἶναι ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς παρέμεινε συσπειρωμένος γύρω ἀπὸ τὸν Βασιλιὰ Κωνσταντῖνο  ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Νά γιατί – προκειμένου νὰ διασφαλισθοῦν τόσο ἡ ἐπιβίωση τοῦ βενιζελικοῦ κόσμου ὅσο καὶ τὰ βρεταννικὰ συμφέροντα- τουφεκίστηκαν οἱ Ἕξι τὸ 1922. Τὸν Μεταξᾶ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν θανατώσουνε τότε, διότι, ἰδιοφυὴς ὅπως πάντα, δὲν εἶχε θελήσει νὰ πάρει μέρος στὴ μικρασιατικὴ ἐκστρατεία. Εἶχε, πράγματι, ὀρθῶς θέσει σαφέστατους  ὅρους, ποὺ δυστυχῶς ὁ Γούναρης δὲν δέχτηκε καὶ ὁ βασιλιὰς ἦταν πιὰ  πολὺ ἐξασθενημένος γιὰ νὰ ἐπιβάλει.
* * *
Κυρίες καὶ Κύριοι, ἤδη καταλύω τὸν λόγον. Ἡ βαθύτερη οὐσία τῆς πολιτικῆς εἶναι ἡ ἐκπαίδευση καί, μέσω αὐτῆς, ἡ ἀνύψωση τοῦ Λαοῦ. Μέσω τῆς πολιτικῆς, πράγματι, οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ γίνουν ἀπὸ ἄνθρωποι ὄντως ἄνθρωποι. Ἄρα σκοπὸς ἀπώτατος τῆς πολιτικῆς εἶναι ἡ ἀλήθεια: Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς, λέει τὸ Κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο – καὶ αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ πρέπει ὁ Λαός μας νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν πολιτική του ἡγεσία καὶ, ἐννοεῖται, ἡ πολιτικὴ ἡγεσία νὰ πεῖ στὸν Λαό μας.
Αὐτὸ θὰ προσπαθήσω τώρα νὰ κάνω κι ἐγὼ - ὄχι σὰν πολιτικὸς ποὺ δὲν εἶμαι ἀλλὰ σὰν παλιὸς δάσκαλος ποὺ βεβαίως εἶμαι. Λοιπόν, Κυρίες καὶ Κύριοι, πράγματι ἡ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία γεννήθηκε στὴν ἀρχαία Ἀθήνα – καὶ τελικῶς κατέστρεψε τὴν Ἑλλάδα. Ἡ πραγματικὴ Δημοκρατία ὅμως γεννήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα στὸν Πειραιὰ καὶ τὴν Ἀθήνα μας καὶ προσπάθησε νὰ σώσει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ μεγάλα κακά, ποὺ ὁ Λαός μας, μέσα στὴν κατὰ τὶς κρίσιμες ὧρες σοφία του, σαφῶς διαισθάνεται. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ παποῦδες μας, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Μεταξᾶ, οἱ Ἐπίστρατοι μᾶς προσφέρουνε τὴ λύση καὶ στὶς τωρινὲς συμφορές μας. Τὸ παράδειγμά τους μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει... ἀρκεῖ νὰ σκύψουμε καὶ νὰ ἀκούσουμε τὸ μήνυμα τῶν περασμένων Γενεῶν.
Κυρίες καὶ Κύριοι, σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἀκούσατε.

37 σχόλια:

 1. Ενδιαφέρουσα η ανάλυσι, συμπληρώνει την ανύπαρκτη altera pars...πάντως το αιώνιο ηθικό δίδαγμα, απο εποχής Ξενοφώντα..Κάτωνα..Ανταμ Σμιθ κλπ κραταιώνει την θέσι πως η κυρίως χειρωνακτική εργασία καθιστά τον άνθρωπο πραγματικώς ελεύθερο! Άλλωστε ποιός είπε ότι ελεύθερος είσαι όταν θεωρής ιδικό σου ότι δύνασαι φέρειν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. το οτι οι Επιστρατοι δεν ηταν υπερ του μεγαλωματος της Ελλαδος, ειναι υπερ τους??...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είχαν καλύτερη αντίληψη τι παιχνίδι (των μεγάλων δυνάμεων) θα παιζόταν σε βάρος της Ελλάδος με τις Βενιζελικές ιδέες περί "μεγάλης ιδέας". Αποδείχθηκαν πως είχαν δίκιο.

   Διαγραφή
  2. Αποδείχτηκε πως είχαν δίκιο;Άλλο πάλι και τούτο!
   Ο Βενιζέλος άφησε στο Βασιλιά τη χώρα με σύνορα στη Μ.Ασία και λίγο έξω από την Κων/πολη.Η παράταξη σας είναι που τα κανε μπάχαλο και ευθύνεται για τη Μικρασιατική καταστροφή ΚΑΙ για την απώλεια της Δυτ.Θράκης,την οποία κανείς δεν αναφέρει πια.Το ότι σήμερα η Τουρκία πατάει σε δυο ποδάρια (Ευρώπη και Ασία) είναι καθαρά αποτέλεσμα της κοντόφθαλμης πολιτικής σας.Που με κριτήρια καθαρά μικροπολιτικά ξηλώσατε τους Βενιζελικούς αξιωματικούς και κατέρρευσε το μέτωπο (μαρτυρία Χέμινγουεϊ)

   Και μια και πιάσαμε το "κοντόφθαλμο" της πολιτικής της Ελληνικής "εθνοδεξιάς" ας απαντήσω και στο απίστευτο που γράφτηκε στο άρθρο σας:

   "Ἡ κατὰ τῶν Κρητῶν ἐχθρότητα πήγαζε ἀπὸ παλαιὰ πρὸς αὐτοὺς δυσπιστία, ποὺ ὀφειλόταν σὲ γνώμη εὐρέως διαδεδομένη κυρίως στὴν Πελοπόννησο, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία περίπου τὸ μισὸ τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κρήτης εἶχε δεσμοὺς συγγένειας μὲ τοὺς ἐκεῖ γεννημένους Μουσουλμάνους".

   Η κατά των Κρητών εχθρότητα (που είχε και συνέχεια κατά το Β'Παγκ.Πόλεμο,όταν οι "εθνικόφρονες" έδωσαν τους εγκλωβισμένους,στον Πειραιά,Κρητικούς στρατιώτες στα στρατεύματα Κατοχής κι εκείνα με τη σειρά τους τούς πήγαν στη Θεσσαλία όπου και χάθηκαν οι περισσότεροι),η εχθρότητα λοιπόν κατά των Κρητικών δε βασίζονταν στο απίστευτα ηλίθιο σκεπτικό ότι οι παππούδες μας είχαν συγγενείς Μουσουλμάνους-αφού έτσι κι αλλιώς οι μουσουλμάνοι της Κρήτης ήταν 100% ελληνόφωνοι,ΝΤΟΠΙΟΙ εξισλαμισμένοι που ακόμη και σήμερα 90 χρόνια μετά τον ξεριζωμό τους μιλάνε ελληνικά καλύτερα απ'τους Αλβανόφωνους της Αν.Πελοποννήσου ή τους -αγνώστου πατρός- Τσάκωνες.Η εχθρότητα ή μάλλον το μίσος κατά των Κρητικών απ'την ελληνική Δεξιά έχει να κάνει με το ότι στην Κρήτη δεν παίρνει πολλά "ψηφαλάκια".
   Αυτό είναι το ένα και μοναδικό κριτήριο που έχουν όσοι ασχολούνται με την πολιτική στη χώρα μας.Από τη μια μέχρι την άλλη μεριά.Το μόνο τους ενδιαφέρει είναι η ικανοποίηση των συμφερόντων των δικών τους υποστηρικτών,των δικών τους ανθρώπων.Οι περιοχές που τους ψηφίζουν είναι "στολίδια" κι εκείνες στις οποίες δεν έχουν πέραση είναι άχρηστες,δεύτερες κι ενδεχομένως να μην κατοικούνται καν από Έλληνες.
   Το παράδοξο στην ιστορία είναι ότι εσείς παριστάνετε τους "Πατριώτες" και τους ...υπερ-Ελληνες και θα πρεπε να χετε διαφορετικά κριτήρια.

   Ευχαριστώ

   Διαγραφή
  3. Η απάντηση έχει ως εξής:
   α) Οι Τσάκωνες δεν είναι "αγνώστου πατρός". Είναι χριστιανικό φύλο από από τον Λίβανο της Συρίας, που κατά τον 7ο αιώνα μετανάστευσε στην Πελοπόννησο. Και αυτή η μετοικεσία μόνο κακό δεν ήταν για τον Μοριά.
   β) Πράγματι, τα βασικά συστατικά στοιχεία των πληθυσμών του Μοριά είναι Αλβανοί και Σλάβοι. Και ευτυχώς που είναι αυτοί, διότι, εάν ήταν κάποιοι άλλοι (όνομα και μη χωριό), η Επανάσταση του 1821 ούτε το 3821 δεν επρόκειτο να γίνει.
   γ) Πράγματι, οι Τουρκοκρητικοί μιλάνε πολύ καλά ελληνικά. Ουδέν το παράδοξον: Η μάνα τους ήταν Χριστιανή και ο πατέρας τους Μουσουλμάνος (Τούρκος). Η μητρική τους γλώσσα κατά συνέπεια ήταν τα ελληνικά. Και επιπλέον είχαν και ετεροθαλείς αδελφούς πολλούς Χριστιανούς της λεβεντογέννας Κρήτης.
   δ) Για να το λέτε αυτό για τον Χεμινγουέϊ, πράγματι θα το είπε. Τέτοια πολλά έλεγε όμως ο Αμερικανός δημοκράτης και τελικά αυτοκτόνησε.
   ε) Η Τουρκία σας μάρανε, κύριε Ιδομενέα μου. Το ΠΑΣΟΚ που, μέσα σε 30 χρόνια, έκανε σε βάρος της Ελλάδας ό,τι δεν κάνανε μαζεμένοι Βούλγαροι, Τούρκοι, Ιταλοί, Γερμανοί κ.λ.π. δεν σας πειράζει...
   Με εθνοπρεπείς χαιρετισμούς προς τη λεβεντομάννα Κρήτη μας
   Σήφης Χατζηγενιτσαράκης

   Διαγραφή
 3. να κανω την ερωτηση πιο συγκεκριμενη λοιπον! Επρεπε η οχι, να μεγαλωσει και αλλο η Ελλας? Ειχαν τελειωσει οι εθνικες μας διεκδισεις η οχι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να κάνω την απάντηση πιό συγκεκριμένη λοιπόν! Έπρεπε ή όχι η Ελλάδα να έχει σήμερα εθνικές διεκδικήσεις από τις γειτονικές χώρες, διεκδικήσεις υποστηριζόμενες από αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις; Προφανώς και θα έπρεπε. Μπορεί αυτή τη στιγμή; Προφανώς και όχι. Συνεπώς; Το πρέπει διαφέρει από το μπορώ.

   Ουσιαστικά το θέμα είναι το εξής. Η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη χώρα και συνεπώς δεν μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Ήταν δεμένη στο άρμα της Βρετανίας εξ αρχής, τώρα των ΗΠΑ, αύριο ποιός ξέρει που. Τα φαντασιακά μεγαλεία οδηγούν σε καταστροφές, η συνειδητή κατανόηση της θέσης σου και των δυνατοτήτων σου στη παγκόσμια σκακιέρα είναι η λύση. Ασφαλώς αυτά λένε με διαφορετικά λόγια και η πλειοψηφία των κυνοβουλευτικών εκπροσώπων. Η διαφορά είναι πως οι κυνοβουλευτικοί εκπρόσωπει δεν έχουν στρατηγική για την βελτίωση της θέσης της Ελλάδος, τους απασχολεί μόνο να εκτελούν άριστα τις εντολές που λαμβάνουν από έξω.

   Διαγραφή
  2. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή είναι εύκολο να ειπωθεί ότι η ήττα θα ήταν σίγουρη. Είναι δεδομένό ότι οι Μεγάλες δυνάμεις ήθελαν να χάσουμε αφού ήταν ελεγχόμενες από τον Σιωνισμό. Ωστόσο η ήττα στη Μικρά Ασία οφείλεται σε τακτικούς λόγους όπως η μη χρήση του ιππικού σε κυκλωτικούς ελιγμούς ώστε να καταρρεύσει γρήγορα το κεμαλικό μέτωπο. (Τελικά χρησιμοποιήθηκε για προστασία δήθεν των γραμμών ανεφοδιασμού πράγμα το οποίο και αυτο δεν έγινε σωστά). Άλλος λόγος που χάσαμε (και ο κυριότερος) ήταν ότι δεν πραγματοποιήθηκε "γρήγορος πόλεμος" (πράγμα το οποίο επιβαλλόταν αφού πολεμούσαμε στο έδαφος του αντιπάλου) αλλά το μέτωπο σταθεροποιήθηκε για πάνω από ένα χρόνο και η προέλαση γινόταν πολύ αργά! Αυτό έδινε ευκαιρία στον Κεμάλ να εξοπλίζεται και να ανεφοδιάζεται συνεχώς. Άλλο λάθος ήταν η μη χρήση των ανταρτικών σωμάτων του Πόντου για περικύκλωση των κεμαλικών δυνάμεων. Η Ελλάς αν τα έπραττε όλα σωστά ή αν έκανε λιγότερα λάθη θα μπορούσε να νικήσει τις κεμαλικές δυνάμεις ακόμα και αν αυτές είχαν την υποστήριξη των "συμμάχων".

   Προκύπτουν δύο ερωτήματα.

   - Για ποιο λόγο οι βασιλικοί συνέχισαν την εκστρατεία ενώ προεκλογικά έλεγαν πως θα τη σταματήσουν;
   - Τι αντιπρότειναν οι βασιλικοί στη γενοκτονία των Μικρασιατών Ποντίων και άλλων Ελλήνων;

   Διαγραφή
 4. ποια "φαντασιακα μεγαλεια" ανθρωπε μου? Για εκεινη την εποχη που μιλαμε(1914), υπηρχαν συμπαγεις ελληνικοι πληθυσμοι, οι οποιοι ηταν υποδουλοι στη Θρακη(δυτικη και ανατολικη), στην Κυπρο, τη Β.Ηπειρο, την Ιωνια, τον Ποντο και τα Δωδεκανησα! Επρεπε να τους διεκδικησουμε ναι η οχι? Και αν ναι, ποτε θα μας δινοταν πιο ιδανικη ευκαιρια, αν οχι μαζι με συμμαχους εντος ενος μεγαλου πολεμου? Απο τη στιγμη που η Αγγλια και η Γαλλια(στις οποιες καλως η κακως, ειμασταν προσδεδεμενοι), κυρηξαν πολεμο στην Οθωμανικη αυτοκρατορια, στην οποια ανηκαν τα περισσοτερα απο τα εδαφη που ανεφερα, επρεπε να πολεμουσαμε η μηπως επρεπε να αφησουμε τους Ιταλους να παρουν τη Σμυρνη(την οποια διεκδικουσαν χωρις κανενα ιστορικο δικαιωμα, οπως και τα Δωδεκανησα)?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κύριε hellenicwarrior84,
  Τα ερωτήματα που διατυπώνετε εξετάζονται αναλυτικώς στο βιβλίο μου "Ο Εθνικός Διχασμός.Η άλλη διάσταση", η δεύτερη έκδοση του οποίου κυκλοφορήθηκε προσφάτως από τις εκδόσεις "Πελασγός. Ιωάννης Γιαννάκενας", Χαριλάου Τρικούπη 14 (στο βάθος της στοάς, εκεί όπου ακόμη υπάρχουν αποκαΐδια λόγω της επίθεσης των δημοκρατικών δυνάμεων). Εάν, τώρα, δεν έχετε -λόγω της οικονομικής κρίσης, υποθέτω- τη δυνατότητα να αγοράσετε το βιβλίο, σας πληροφορώ ότι έχει κατατεθή στην επί της οδού Πανεπιστημίου Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου μπορείτε να το μελετήσετε εντελώς δωρεάν.
  Δημήτρης Μιχαλόπουλος
  Υ.Γ. Τα λατινικά ερωτηματικά είναι μάλλον ανάρμοστα σε hellenicwarrior που θέλει να σέβεται την ιδιότητά του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διάβασα το βιβλίο σας και δεν υπάρχει απάντηση στο θέμα του Μικρασιατικού πολέμου.
   Νομίζω πως μία απάντηση στο βασικό ερώτημα αν έπρεπε να εμπλακούμε ή όχι είναι κοντολογίς η ακόλουθη:
   α)οι σχετικώς ελεύθεροι Έλληνες της παλαιάς Ελλάδας ποιούν την νήσσα=σφυρίζουν αδιάφορα για τα δεινά των υποδούλων Ελλήνων=δόγμα περί μικράς πλην τιμίου Ελλάδος,οίκαδε + δογμα περί κατακτητικού-αποικιοκρατικού-αστικοτσιφλικάδικου πολέμου ==>εξολόθρευση ελληνικών πληθυσμών Ανατολής.
   β)οι σχετικώς ελεύθεροι Έλληνες της παλαιάς Ελλάδας εκστρατεύουν να περισώσουν ότι γίνεται= παρεμπόδηση από όλες της Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής και ιλιθιότητες-προδοσίες ομοφύλων ==> εξολόθρευση ελληνικών πληθυσμών Ανατολής.
   Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν το ίδιο. Ο εκάστοτε πόλος είναι καπαρωμένος από τον αντίστοιχο φυτευτό αχυράνθρωπο και τους περιφερειακούς αυτού, που όρισε η έξωθεν πραγματική εξουσία.

   Διαγραφή
  2. Και επειδή πολλά βιβλία αναφέρονται να προσθέσω και εγώ το βιβλίο του Νίκου Ψυρούκη-Η Μικρασιατική καταστροφή 1918-1923 Η Εγγύς Ανατολή μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, για να αποκτήσουμε όλοι μια περισσότερο ευρεία αντίληψη για την γεωπολιτική σκακιέρα της εποχής και να μην αναλωνόμαστε σε θέματα τύπου ποιά παράταξη ευθύνεται, ποιά πρόδωσε περισσότερο κττ.

   Διαγραφή
  3. Συγγνώμη που παρεμβαίνω σε μιά συζήτηση που έγινε ένα χρόνο πριν, αλλά επειδή διαβάζω πολλά φληναφηματικά και ανιστόρητα, έχω να κάνω μιά συγκεκριμένη ερώτηση: Δηλ. εσύ "Ανώνυμε 9 Δεκεμβρίου 2012 - 8:50 μ.μ." θεωρείς τον Νίκο Ψυρούκη ως ανένταχτο-ανεξάρτητο συγγραφέα με "ευρεία αντίληψη" ή τον κατ' εξοχήν θεωρητικό-ιστορικό Μαρξιστή της εποχής του και αγαπημένο του ΚΚΕ; Και για ποιά ανάλωση "σε θέματα τύπου ποιά παράταξη ευθύνεται" μιλάμε; Εδώ το ΚΚΕ έγραψε καθαρά στον ριζοσπάστη ότι ελληνική νίκη στην Μικρασία θα σήμαινε Μεγάλη Ελλάδα και μικρή τουρκία, γι' αυτό και όχι μόνο χαρήκανε αλλά και επεδίωξαν την ήττα. Πόσο πιό καθαρά θέλεις να στο πούνε για να το καταλάβεις και ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ "άνθρωπέ μου"! Έλεος πια με την ιδεοληψία, βγάλτε την κομματική τσίμπλα από τα μάτια σας και δείτε την πραγματικότητα και το συμφέρον της Ελλάδας το οποίο είναι η μοναδική "ιδεολογία" που θα πρέπει να μας εμπνέει.

   Διαγραφή
 6. Κυριε Μιχαλοπουλε, θα προσπαθησω να διαβασω το βιβλιο σας, αλλα θα παρακαλουσα αν εχετε την καλοσυνη, αφου κανατε την παρεμβαση στο διαλογο που ειχα ξεκινησει με τον ιστολογο, να μου απαντησετε σε καποια κρισιμα ερωτηματα, τα οποια ηθελα να σας μεταφερω οταν σας ειχαν καλεσμενο στο axisradio, αλλα τελικα δεν μου εκαναν την τιμη οι κυριοι...
  1) Επειδη δεν προλαβα την εκπομπη απο την αρχη και απ'οτι καταλαβα υπαρχουν καποιοι υπαινιγμοι για την καταγωγη του Βενιζελου, θα ηθελα να ρωτησω αν ασπαζεστε τη θεωρια περι "Μπενυ Σελον"(την οποια, σε οποιο βιβλιο και να την συναντησα, δεν βρηκα ιχνος αποδειξεων...)και αν ναι, θα ηθελα να ρωτησω, απο που τεκμηριωνεται, οτι αν καποιος ειναι εβραιος , ειναι σωνει και καλα, ανθελληνας(να θυμισω την περιπτωση του αξιωματικου Μαρδοχαιου Φριζη...)
  2) Στην εκπομπη, αναφερατε οτι καλως παραδοθηκε το Ρουπελ στους Γερμανοβουλγαρους! Βασει Δικαιου περι ουδετερων κρατων, αυτο ειναι σωστο! Υπηρξε ομως στη συνεχεια, εξανδραποδισμος Ελληνων της Μακεδονιας, απο τους Βουλγαρους και αν ναι, πως επρεπε να αντιδρασουν οι Ελληνες(και ιδιως οι Ελληνες αξιωματικοι);
  3) Ασπαζεστε τη θεωρια την οποια προωθει ο Μπαρμπης, μεσω παμπαλαιων πηγων(Ντριο π.χ.), οπου συμφωνα με αυτη τη θεωρια, ο Κωνσταντινος ηθελε να βγει στον πολεμο με την Ανταντ και δεν ηταν γερμανοφιλος, αλλα ολα αυτα ειναι αποτελεσμα βενιζελικης και Συμμαχικης προπαγανδας;Αν ναι, μαλλον αγνοειτε τα διπλωματικα αρχεια Αυστροουγγαριας και Γερμανιας, τα οποια εχουν δοθει στη δημοσιοτητα, εδω και δεκαετιες(ενδεικτικα βλ. Πολυχρονη Ενεπεκιδη "Η Δοξα και ο Διχασμος 1908-1918" και κυριως George B. Leon "Greece and the Great Powers 1914-1917")και για να μην παρεξηγηθω, δεν θεωρω κακο το να ηταν γερμανοφιλος ο Κωνσταντινος(αλλο τοσο αγγλοφιλος ηταν και ο Βενιζελος), αλλα δεν ανεχομαι τον Μπαρμπη και τον καθε Μπαρμπη, να μου υποτιμα τη νοημοσυνη και να μου πουλα βιβλια οπου το ασπρο γινεται μαυρο!
  Σας ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σπεύδω να σας απαντήσω - στον βαθμό που το επιτρέπει ο χώρος.
   1. Το όνομα Βενιζέλος είναι εβραϊκής ετυμολογίας, διότι προέρχεται από τις λέξεις Μπεν(ι)+Ζέλης. Αυτό ισχύει για οποιονδήποτε φέρει το όνομα "Βενιζέλος". (Προσοχή: Δεν λέω ότι είναι Εβραίος/Ιουδαίος αλλά ότι έχει εβραϊκό όνομα.)
   2. Ναι, αυτό είπα στην εκπομπή για το Ρούπελ. Και τούτο, διότι, εφόσον είχαν ήδη αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη στρατεύματα της Συνεννόησης τα οποία την είχαν καταλάβει, η παράδοση του Ρούπελ δυστυχώς αποτελούσε είδος αντισταθμίσματος. Αλλιώς οι Κεντρικές Δυνάμεις θα θεωρούσαν την Ελλάδα εχθρικώς εμπόλεμη και αυτό ήθελαν να το αποφύγουν τόσο ο Μεταξάς όσο και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Σε θέματα σφαγών και εξανδραποδισμών δεν μπαίνω, διότι υπάρχει και η ακριβώς αντίθετη άποψη, την οποία δεν έχω μελετήσει τόσο καλά, ώστε να μπορώ να πάρω θέση.
   3. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος ήθελε να βγει στον πόλεμο υπέρ της Συνεννόησης κ.λπ. Και αν ακόμη δεχτεί κανείς ότι το ήθελε, ο διάδοχος Γεώργιος, η βασίλισσα Σοφία, ο Μεταξάς αλλά και ο Λαός της Παλαιάς Ελλάδας ήταν (ή έστω είχανε γίνει) πολύ πιο γερμανόφιλοι από τον βασιλιά και συνεπώς θα ήταν πολύ δύσκολη η υπό τον Κωνσταντίνο σύμπλευση της Ελλάδας με τους Συμμάχους.
   Ελπίζω πως απάντησα ικανοποιητικώς στα ερωτήματά σας.

   Δημήτρης Μιχαλόπουλος

   Διαγραφή
 7. Ευχαριστω για την απαντηση και θεωρω οτι οντως με καλυψατε! Σχετικα με το πρωτο, δεν εχω γνωσεις γλωσσολογιας, ουτε γνωριζω το που βρισκονται οι δικες σας γνωσεις σε αυτο το πεδιο, ωστε να μπορω να το ελεγξω! Παντως η ιστορια της εβραικης καταγωγης του Βενιζελου, αναπαραγεται συνεχως απο "ελληνοκεντρικους" συγγραφεις(Χαραλαμποπουλος, Αυφαντης, Μπαρμπης κλπ), χωρις ποτε να δω καποιο συγκεκριμενο στοιχειο, παρα μονο την παραθεση μιας "ιστοριουλας"("ορφανη απο την Κερκυρα, παει στη Θεσσαλονικη" κλπ κλπ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν χρειάζονται γνώσεις γλωσσολογίας για να γνωρίζει κάποιος πως το ben στα εβραϊκά σημαίνει "γιός", για να σας προλάβω να τρέχετε στο ΚΙΣ για μεταφράσεις, για τέτοιες εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες στον 21ο αιώνα υπάρχει το διαδίκτυο http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_%28Hebrew%29
   πχ David ben Gurion (David o γιος του Gurion)

   και κάτι πιό σχετικό Αbraham ben Zeli http://www.invaluable.com/auction-lot/shor-abraham-ben-zeli-torat-chaim-talmudic-nov-1-c-gll9sdn3fr

   Διαγραφή
 8. μην βιαζεσαι αγαπητε ιστολογε και εκτιθεσαι, διοτι to "ben", ειναι απλα, τρια γραμματα στη σειρα! Ηχητικες ομοιοτητες υπαρχουν παμπολλες, αναμεσα ακομα και στις πιο ασχετες μεταξυ τους, γλωσσες! Απο κατι τετοια τυχαια, πιαστηκαν μερικοι παντογνωστες κι εγραψαν κατα καιρους κατι μαργαριταρια, τυπου "Οι Ινκας μιλουν ελληνικα" κλπ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν βιάζομαι καθόλου, αλλά όσα στοιχεία και να σου παρουσιάσει κάποιος, ο Βενιζέλος θα παραμείνει στο μυαλό σου μεγάλος εθνάρχης και ασφαλώς είναι αδύνατον να μην είναι ελληνικής καταγωγής. Στην Ελλάδα η ασθένεια της "εθναρχολατρείας" είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.
   Ειδικά για το ben ήταν τυπική πρακτική των Εβραίων της Ελλάδος να το κάνουν "μπεν" ή "βεν"¨ως αρχικό συνθετικό των επιθέτων τους, υπάρχουν δεκάδες Εβραίοι της Ελλάδος με αυτό. Κάποιοι μάλιστα ιδιαίτερα γνωστοί. Κάποιοι μάλιστα ενδέχεται και να εκχριστιανίστηκαν στη πορεία Για βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει.
   Παρεπιμπτώντος και οι Τούρκοι βεβαίως εκτιμούν ιδιαίτερα τον Βενιζέλο πέρα από κάθε άλλον Έλληνα πολιτικό μιας και πρότεινε τον Ντονμε Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης. Τα όσα λέγονται περί συνωστισμών στη Σμύρνη και άλλα ακραία για τον Κεμάλ ως σφαγέα των Ελλήνων είναι ασφαλώς συκοφαντίες.

   Ο κ. Μιχαλόπουλος σου πρότεινε να διαβάσεις το βιβλίο του διότι εκεί έχει μέσα τις απαντήσεις που αποζητάς. Δυστυχώς αρέσκεσαι να ξιφουλκείς διαδικτυακά. Θα σου πρότεινα να διαβάσεις το βιβλίο και να επανέλθεις.

   Ένα ακόμα σχετικό άρθρο για τον "εθνάρχη" Βενιζέλο http://theodotus.blogspot.com/2011/11/1864-1936.html

   Διαγραφή
 9. Εχεις παρει φορα, ιστολογε! Δεν θεωρω καθολου Εθναρχη το Βενιζελο, αλλα σιγουρα , δεν μηδενιζω την προσφορα του, οπως κανουν κατι κολλημενοι βασιλοδεξιοι!! Προσωπικα, θεωρω τον Καποδιστρια και τον Μεταξα, ως τους σημαντικοτερους κυβερνητες του νεοελληνικου κρατους και προκειμενου να καταληξω σε αυτα τα συμπερασματα, καταναλωσα πολυ χρονο, ωστε να διαβασω νεοελληνικη ιστορια και ειδικα για τον Εθνικο Διχασμο, απο ολες τις ιδεολογικες πλευρες(απο τερμα αριστερα, εως τερμα δεξια)! Οσο για την καταγωγη του, μου ειναι αδιαφορη, αλλα αυτο που δεν μου ειναι αδιαφορο, ειναι να πληρωνω λεφτα και να διαβαζω τις εμμονες του καθενος! Παντως, το βιβλιο του κυριου Μιχαλοπουλου θα κοιταξω να το διαβασω συντομα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Επιτρέψατέ μου, μετά τα θέματα που ανεφύησαν, από τον πρώτο και μετά σχολιασμό, να τοποθετηθώ εφ' ορισμένων.
  Έτσι το κατά πόσον δικαιούται ηθικώς να θεωρή ένα νέο, εν τω γεννάσθαι, κράτος τον απελευθερωτικό αγώνα επί γεωγραφικών και πληθυσμιακών περιοχών σκόπιμον ή μη, αυτό πρέπει να έχη σχέσι με τον αφ' ενός "ζωτικό" χώρο που χρειάζεται μία κρατική οντότητα προκειμένου να επιβιώση (ιδίως τον 19 αιώνα)... και βεβαίως η πελλοπόνησος δεν ήτο επαρκής και κατά δεύτερον με το "συναμφότερον" των πληθυσμών που πρόκειται να ενταχθούν στο νέο κρατικό μόρφωμα.
  Διότι δεν αρκεί να "ελευθερώνονται" πάση θυσία πληθυσμοί (που είτε δεν έχουν εθνική συνείδησι παραπλησία με τους απελευθερωτές των είτε δεν έχουν παρεμφερές κοινωνικοοικονομικό όραμα και επομένως θα αντιδράσουν στον όποιον επιβαλλόμενον "εξυγχρονισμό" των)...αλλά πρέπει εκτός των ιστορικών δικαιώσεων, που με όποια σειρά προτεραιότητος δικαιούται ο κάθε βαλκάνιος να ορίση, να επιτυγχάνεται μία σαφής βελτίωσι των συνθηκών ζωής εν σχέσει με το οθωμανικό παρελθόν (στην ιδική μας εξεταζόμενη περίπτωσι), για να έχη μαζική επιτυχία το προφανώς "αιματώδες" εγχείρημα.
  Τό ζητούμενον επομένως είναι να ορίσουμε τί είναι γιά τον καθένα ανώτερο πρόταγμα στις προτεραιότητες "βελτιώσεως συνθηκών ζωής" και να αναλύσουμε πόσες, εκ των βαλκανίων των "γκρίζων" ζωνών, μάζες ανθρώπων θα συνεκινούντο με τις επι μέρους εθνικές προτάσεις, πέραν των αναμφισβητήτων εθνικών συνόρων, όπως τις αντιλαμβάνονται διά των πολιτικοπνευματικών ηγεσιών των τα ενδιαφερόμενα έθνη ως minimum consensus (ειρηνική εκδοχή!!)
  Εκεί φρονώ, προσωπικώς, ότι το ελληνικό "τροχειοδεικτικό" ήτο αδύναμο δεδομένου ότι δεν υπερείχε εις θέματα ηθικά φερ' ειπείν, που γενικώς αντιμετώπιζε η κοινή θρησκευτική αγωγή των απελευθερουμένων περιοχών..ακόμη και των μουσουλμάνων που δεν υστερούν σε θέματα βασικής ηθικής τάξεως! αλλά βεβαίως έπρεπε να υπερέχη σαφέστατα στα πολιτικοοικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα, που ήδη προ πολλού ενέπνεαν την Ευρώπη αλλά όχι ημάς!!( ας μη λησμονούμε ότι οι "επαμφοτερίζοντες", όμοροι, λαοί προσέβλεπον αρχικώς στην νέα Ελλάδα ως "ελευθερώτρια" του όλου χώρου, πριν εμφιλοχωρήσουν οι ρωσικές πανσλαυιστικές προπαγανδιστικές επιδιώξεις, τα εξαρχεία και μετά το 1880 τα ιταλικά συμφέροντα στην Αλβανία)
  Έτσι εμείς.. δεσμώτες του κοτζαμπασηκισμού, γραικυλισμού, νεποτισμού, φιλοτομαρισμού κλπ...που παρ' ότι υπήρξαν γενναία πνευματικά κινήματα προκειμένου να τά αποτινάξουμε.... το ξενοκίνητο "σύστημα";... ο κουτοπόνηρος "νεοέλληνας" με το κουσούρι του ραγιαδισμού;... τελικώς τα κακά επεβίωσαν!! και τώρα που έσπασε η γιάλινη γεωπολιτική σφαίρα μας, ασθμαίνουμε εναγωνίως.
  ΥΓ
  Νά μη μας διαφεύγη πάντως πως δεν θα ήτο ποτέ επιθυμητή η ανασύστασι ενός μεγάλου ανθρωποχώρου, με δικαιωμένες ελληνορωμαικές αρχές, στην περιοχή πρώτης εμφανίσεως του (θέσεως πολύ σταθερής γιά μελλοντικούς παγκόσμιους πολιτικούς επανασχεδιασμούς) και οι ουμανιστικοί πλέον προβληματισμοί δικαιούνται;; να φυτοζωούν μουσιακώς εντός ολίγων πανεπιστημιακών και φιλοσοφικών χώρων, αλλά ΑΣΦΑΛΩΣ εις τις καθ' εαυτές απολύτως προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, όσον κυνικοί και εάν είναι αυτοί με τους άλλους και αυτό είναι το ελιξήριόν των !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. το διαβασα το αλλο σου αρθρο, αλλα δεν γραφεις και τιποτα καινουριο! Βεβαιως δεν προκειται να ασχοληθω σοβαρα με τους διαφορους Κρητικους τοπικιστες, οι οποιοι ειναι της λογικης "μετα τον Βενιζελο το χαος", αλλα θα σταθω σε 2 σημεια! 1) σε εμενα μου ελεγες, οταν σου εγραφα για αδουλωτους Ελληνες και εδαφικες διεκδικησεις, να μην εχουμε "φαντασιακα μεγαλεια", αλλα μεσα στο αρθρο σου κατηγορεις το Βενιζελο για τη μη διεκδικηση Β.Ηπειρου και Δωδεκανησων ,μετα απο τους Βαλκανικους! Δηλαδη δεν μας εφτανε ο τοτε διπλασιασμος της Ελλαδος, αλλα επρεπε να τα παρουμε ολα; Εχω την εντυπωση οτι διεκδικησαμε ο,τι ηταν εφικτο! Οσο για το ζητημα σε ποιον να χρεωσουμε τις επιτυχιες των Βαλκανικων, δεν νομιζω οτι αφορα ενα μονο ατομο! Ο Γεωργιος θεοτοκης ξεκινησε τους εξοπλισμους της Ελλαδος, ο Βενιζελος τους συμπληρωσε κι εκανε και τις καταλληλες διπλωματικες ενεργειες κι εν τελει οι μαχες σχεδιαστηκαν κι εκτελεστηκαν απο τον Κωνσταντινο και το Γενικο Επιτελειο! Σε ολους αυτους αξιζει μνεια!
  2)Μιλας ειρωνικα για την "Ελλαδα των 2 ηπειρων και των 5 θαλασσων"! Υπαρχει μια ταση υποτιμησης, λογω του οντως δυσκολου κι αμφιλεγομενου μικρασιατικου εγχειρηματος! Η Συνθηκη των Σεβρων ομως δεν αφορουσε μονο τη Μ.Ασια, αλλα κατοχυρωνε σε εμας τη Δυτικη και Ανατολικη Θρακη, την Ιμβρο και την Τενεδο, την οριστικη κυριαρχια μας στα νησια του Αιγαιου που ειχαμε κερδισει στους Βαλκανικους(οι Τουρκοι, δεν την ειχαν αναγνωρισει τοτε), καθως και ειδικη συνθηκη μεταξυ ημων και της Ιταλιας, σχετικα με τα Δωδεκανησα(πλην Ροδου)! Ας φροντιζαμε λοιπον να κρατουσαμε ολα αυτα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πως κατέληξες στο συμπέρασμα πως το άρθρο που σου πρότεινα είναι δικό μου δεν γνωρίζω. Το μπλογκ φιλοξενεί άρθρα αρκετών συγγραφέων και αρθρογράφων. Εγώ τυγχάνει να είμαι ο διαχειριστής.
   Έχοντας πει αυτά, θα σου ξαναματαεπαναλάβω να διαβάσεις το Εθνικός Διχασμός η άλλη διάσταση πριν συνεχίσεις το κρεσέντο που καταντάει ιδιαίτερα κουραστικό.

   Διαγραφή
 12. Το να μου προτεινεις συνεχεια να διαβασω το βιβλιο και να μην κανεις διαλογο, νομιζεις οτι σε καθιστα εξυπνο; Δηλαδη τι θες να αποδειξεις, οτι εγω ειμαι ο αδιαβαστος ενω εσυ ο διαβασμενος; Κι εγω μπορω να σου λεω συνεχως να διαβασεις το "Greece and the Great Powers 1914-1917" του Λεονταριτη(το οποιο, μαλλον δεν θα εχεις καν ακουστα), αλλα με επιδειξη γνωσεων δεν βγαινει κατι...Τωρα, για το αν το αρθρο ειναι δικο σου, η οχι, δεν εχει σημασια! Μου προτεινες να διαβασω κατι κι εγω εκανα την κριτικη μου σε αυτο που διαβασα. Τοσο απλα! Αλλωστε για να μου προτεινεις να το διαβασω, λογικα το ασπαζεσαι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σου απάντησα και εγώ και ο συγγραφέας του άρθρου (και του βιβλίου) ο οποίος είναι και από τις λίγες πραγματικές αυθεντίες για τον Βενιζέλο στην Ελλάδα πως στο βιβλίο θα βρεις όλες τις απαντήσεις που ζητάς. Αντ' αυτού έχεις φλουντάρει το μπλογκ με μηνύματα σε μια επίδειξη γνώσεων και με ένα υπεροπτικό υφάκι που είναι αναιδές, βαρετό και ανόητο, ειδικά όταν απευθύνεσαι σε κάποιον αρκετά χρόνια μεγαλύτερο σου όπως στον συγγραφέα(εάν υποθέσω πως κατά την συνήθη τακτική το 84 στο nick σου είναι για το 1984 ως χρονία γέννησης).
   Ο διάλογος έχεις ως βασική προϋπόθεση το να κατέχουν οι συνομηλιτές το αντικείμενο. Εσύ φάνηκε πως αγνοείς βασικά πράγματα και όταν αυτά σου παρουσιάζονται σιωπάς και περνάς σε άλλα θέματα, συμπερασματικά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι τα ανούσια debates και αντιδικίες. Το μπλογκ δεν ενδιαφέρεται για τα δύο τελευταία, αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα σου που εμφανίζεται εδώ. Φιλική πρόταση, ξεκίνα ένα δικό σου μπλογκ και ανέπτυξε τις ιδέες σου, δεν υπάρχει λόγος να ζαλίζεις τρίτους.

   Διαγραφή
 13. Συνεχιστε κυριε Μιχαλοπουλε.Ειμαστε πολλοι ακομη στην Ελλαδα,εδω εξω,που ειμαστε μαζι σας.Τοις κεινων ρρημασι πειθομενοι.
  Τυχαια βρεθηκα στο blog σας και εμεινα εκπληκτος.
  Πατμανιδης Σπυρος
  Ποντιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κύριε Μιχαλόπουλε σε κείμενο του ο Κύριος Τσεργίνης (http://theodotus.blogspot.gr/2012/03/blog-post_22.html), αναφέρει πως ο Ιωάννης Μεταξάς είχε και Ιουδαική καταγωγή. Εν τέλει ο Μεταξάς τι ήταν; Έλληνας ή εβραίος; Δικτάτορας καιροσκόπος που τα είχε καλά με τους Γερμανούς αλλά και με τους άγγλους ή ιδεολόγος;Μασόνος και μυστικιστής ή Φασίστας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Yπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Μεταξάς να είχε απώτερη ιουδαϊκή καταγωγή. Σίγουρα όμως είχε εμπεδώσει ελληνική συνείδηση και, φυσικά, ήταν γερμανόφιλος και φασιστής. Φοβόταν όμως τόσο τους Άγγλους όσο και -κυρίως- αυτούς που δρουν πίσω από τους Άγγλους. Έτσι, με τη βοήθεια των Άγγλων και του Βασιλιά Γεώργιου Β΄ μπόρεσε να γίνει πρωθυπουργός (κάτι που επιθυμούσε διακαώς) και ακολούθησε πολύ φιλική πολιτική προς τη Βρεταννία. Όταν όμως κατάλαβε ότι οι Άγγλοι ζητούσαν πολύ περισσότερα από όσα ο ίδιος είχε υπολογίσει (να εμπλέξουν δηλαδή βαθειά την Ελλάδα στον πόλεμο), αντέδρασε με αποτέλεσμα τον "περίεργο" θάνατό του.
   Αυτά είναι όσα μπορούμε να πούμε βάσει των σήμερα γνωστών στοιχείων.
   Δημήτρης Μιχαλόπουλος

   Διαγραφή
  2. Αληθεύει ότι ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν από τους πρωτεργάτες της μετονομασίας της οδού Αγιού Παύλου στην Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ;
   Παραθέτω απόσπασμα που βρήκα στο διαδίκτυο :
   Στις 11 Νοεμβρίου 1938 το φασιστικό Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης υπό τον Κοσμόπουλο -που διόρισε ο δικτάτορας Μεταξάς- στη συνεδρίασή του που για να «τιμήσει τον Τούρκο ηγέτη τήρησε ενός λεπτού σιγή και αποφάσισε ομόφωνα να δώσει το όνομά του σε τμήμα της οδού Απ.Παύλου της Θεσσαλονίκης, όπου ευρίσκεται η οικία του αποθανέντος ηγέτη» (από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 12/11/1938).

   Αν αληθεύει γιατί τόση πρεμούρα για τέτοιον τύπο "πατριώτη";


   Διαγραφή
  3. Αφού η πολιτική και όχι μόνο εξουσία στην Ελλάδα μετά την δολοφονία του Καποδίστρια είναι καπελωμένη από τους γνωστούς κύκλους, ποιά η πιθανότητα να υπήρχε αυτόνομος κυβερνήτης στην Ελλάδα, όπως ο Μεταξάς;
   Όταν η κυβέρνηση μέσω του Γούναρη το 1921-1922 τον εκλιπαρούσε να περισώσει την κατάσταση στο Μικρασιατικό μέτωπο, όταν όλοι οι προύχοντες πλέον στην Ελλάδα διέβλεπαν την μαθηματικά νομοτελειακή επερχόμενη καταστροφή, γιατί αδιαφόρησε;
   Επειδή δεν του κάνανε τα χατήρια, ή επειδή όπως όλοι οι άλλοι έπρεπε να λάβει έγκριση για οποιαδήποτε ενέργειά του;

   Διαγραφή
 15. Ενδιαφέρον! Θα ήταν σημαντικό να δημοσιευθούν έρευνες, στοιχεία, απόψεις,να αναπτυχθεί η συζήτηση πάνω στο ζήτημα. Κύριε Μιχαλόπουλε και εσείς και ο Θεόδοτος αποτελείται όαση εντός του Ελληνικού Φασιστικού χώρου. Εύγε σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Είναι αστείο και απαράδεκτο να λέμε φασίστα έναν αστό όπως ο Μεταξάς και ειδικά να το λένε αυτό επιστήμονες άνθρωποι. Για όσους ενδια΄φεροντε για τον βιο του Μεταξά και το τι έκανε ενάντια στους αληθινούς εθνικιστές διαβάστε αυτό το κείμενο. http://greekns.blogspot.gr/2011/03/4.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Θεωρώ ότι έχω απαντήσει ήδη. Τώρα, εάν υπάρχουν άνθρωποι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να λένε τα "δικά τους", ε, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα.
  Δημήτρης Μιχαλόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Θα ηθελα να ρωτησω τον κυριο Μιχαλοπουλο, κατι σχετικα με την αναλυση που κανει στο φαινομενο των Επιστρατων!
  Τα 1) και 4) απο που προκυπτουν? Οτι δηλαδη ηταν αντιθετοι στην πλουτοκρατια και κατ'επεκταση στην κοινοβουλευτικη δημοκρατια, αλλα και το οτι ηταν αντιθετοι στη μεγεθυνση της Ελλαδος
  Ρωταω, διοτι μου κανει εντυπωση, για τους εξης λογους!
  1)Οι Επιστρατοι ηταν πολεμιστες του '12-'13, οταν δηλαδη η Ελλας διπλασιαστηκε! Γιατι λοιπον 4 χρονια μετα, να μην θελουν να μεγαλωσει και αλλο η πατριδα τους?
  2)Η νικη του Βενιζελου στις εκλογες του '12 ηταν συντριπτικη! Δεν νομιζω να κερδισε, επειδη τον ψηφισε η (ετσι κι αλλιως ανυπαρκτη τοτε)πλουτοκρατια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θέλανε να μεγαλώσει και άλλο η Πατρίδα τους, διότι αυτό θα σήμαινε εμπλοκή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό των φιλελεύθερων/δημοκρατικών Δυνάμεων της Συνεννόησης - και κάτι τέτοιο δεν το ήθελαν ούτε ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος ούτε αυτοί.
   Η νίκη του Βενιζέλου στις εκλογές του 1912 οφειλόταν στην υποστήριξη που, λόγω του φόβου των Βρεταννών, αφειδώς του παρείχε ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄. Η υποστήριξη αυτή είχε οδηγήσει τα Παλαιά Κόμματα αρχικώς σε εκλογική αποχή και τελικώς σε περιθωριοποίηση. Ήταν δηλαδή κόλπο του Βασιλιά, για να βοηθήσει τον Βενιζέλο. Και αυτό το κόλπο έχει χαρακτηριστεί από σύγχρονο Βρεταννό ιστορικό chicanery (= απάτη).
   Δημήτρης Μιχαλόπουλος

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστω για την απαντηση! Πεποιθηση μου παντως ειναι, οτι οι κυριοι λογοι δημιουργιας των Επιστρατων, ηταν απο τη μια, αυτο που πολυ σωστα αναφερετε(η αφοσιωση στον Κωνσταντινο, κυριως λογω προσωπικοτητας και χαρακτηριστικων αυτου), αλλα και το οτι απλα ηθελαν την ανεξαρτησια της Ελλαδος! Δηλαδη το να αποφασισουμε εμεις μονοι μας, το τι γουσταρουμε να κανουμε, για να το πω απλα!
   Αμα θελουμε θα μπουμε στον πολεμο, αμα δεν θελουμε, δεν θα μπουμε, αλλα οπως και να'χει θα το αποφασισουμε εμεις οι Ελληνες μονοι μας!! Τα υπολοιπα, σχετικα με την κοινοβουλευτικη δημοκρατια, πλουτοκρατια κλπ μου ακουγονται καπως περιεργα, δηλαδη οτι οι Ελληνες μεροκαματιαρηδες και νοικοκυραιοι εκεινης της εποχης, εκαναν τετοια κοινωνικοπολιτικη αναλυση γι'αυτο το ζητημα...
   Εκτος βεβαια, αν υπαρχουν τιποτα ανακοινωσεις, προκυρηξεις κλπ, εκεινης της εποχης, απο τη μερια των Επιστρατων, που να θεμελιωνουν αυτη την αποψη!

   Διαγραφή
 19. Και στο σχολείο μας τους παρουσιάζουν ως εγκληματίες......

  ΑπάντησηΔιαγραφή